Datalot.pl

baza wiedzy Sprawozdania z realizacji Programu otwierania danych na lata 2021-2027

Przygotowanie informacji o realizacji Programu otwierania danych na lata 2021–2027 wynika z uchwały nr 28 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie Programu otwierania danych na lata 2021-2027 (M.P. poz. 290). Program, który określa priorytety administracji rządowej w otwieraniu dostępu do danych, jest realizowany przez członków Rady Ministrów oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Koordynowanie i monitorowanie realizacji Programu powierzono ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji.

pobierz Sprawozdanie z realizacji POD według stanu na 31 sierpnia 2021 r., format PDF